Shinji Ikari

Shinji Ikari

Sesso
Età 33 anni
Residenza Termina °_°
Iscritto dal 05/09/2003